Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door De Fotoschuur.

Intellectuele eigendom

Alle rechten op de aangeleverde foto’s of andere afgeleide producten blijven steeds eigendom van De Fotoschuur. Aangeleverde foto’s of andere afgeleide producten zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik en mogen op geen enkele manier worden gereproduceerd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van De Fotoschuur.

Bij gebruik van de beelden online op bijvoorbeeld sociale media, moet De Fotoschuur steeds vermeld staan. Gebeurt dat niet, is dat een inbreuk op het auteursrecht.

Het is verboden de foto’s te bewerken of aan te passen. De beelden mogen alleen gebruikt worden zoals ze afgeleverd worden. Je mag ze bijvoorbeeld niet retoucheren of de kleuren aanpassen. Het is bovendien verboden om het watermerk op de foto’s te verwijderen of de foto zodanig bij te snijden dat het watermerk niet meer zichtbaar is.

Deze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen de communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij De Fotoschuur liggen.

Boeking

Een boeking is definitief. Als je de boeking last minute (dus minder dan drie weken voor datum) annuleert of verkort, reken ik een schadevergoeding van 50% aan voor de uren in verlies.

Prijs, betaling en levering

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

De vermelde prijzen op de website zijn vrijgesteld van btw, maar zonder verplaatsingskosten. Daarover wordt de klant op voorhand geïnformeerd. Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft natuurlijk ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen.

De foto’s of andere afgeleide producten worden pas bewerkt en afgeleverd na ontvangst van de volledige betaling. Die betaling kan op verschillende manieren: via bancontact tijdens onze afspraak, of via overschrijving ten laatste 14 dagen na de fotoshoot of ontvangst van de factuur. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Janna Heyerick kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

De foto’s die je ontvangt na betaling zijn zorgvuldig geselecteerd en bewerkt door De Fotoschuur. Het is niet mogelijk om originele foto’s of de foto’s die de selectie niet haalden te ontvangen. De Fotoschuur is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Publiciteit

De Fotoschuur behoudt het recht om alle gemaakte foto’s of andere afgeleide producten te gebruiken voor publicaties of commerciële doeleinden, tentoonstellingen, wedstrijden, ongeacht het gebruikte medium. Heb je toch liever dat je aangekochte product privé blijft, deel je dat schriftelijk mee en dat ten laatste de dag van de fotoshoot.

Vertrouwlijkheid en privacy

De Fotoschuur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken die conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijs ik je graag door naar de privacyverklaring

Overmacht

In geval van overmacht is De Fotoschuur niet wettelijk verplicht de afspraken na te komen. In dat geval kunnen de verplichtingen worden opgeschort voor zolang de overmacht duurt, ofwel de gemaakte overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten mijn wil en controle, waardoor de nakoming van mijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhinderd zijn. Daaronder valt onder meer, maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van mijn hoofdverblijfplaats bevoegd.

Volg je me al op Instagram?